T. 12, S. 256 (2019)

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Mục lục

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC

Thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch giai đoạn 2011 - 2020 và những vấn đề đặt ra PDF
Nguyễn Thị Cành
Nghiên cứu cơ cấu giai tầng xã hội Việt Nam thập niên 1980 PDF
Bùi Thế Cường
Phát triển kinh tế chia sẻ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam PDF
Trần Minh Tâm

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Báo Phụ nữ Tân văn nửa đầu thế kỷ XX với vấn đề nữ quyền ở Nam Bộ PDF
Lê Thị Huyền

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Chiến lược “xoay trục” sang Châu Á của Liên bang Nga và quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga đầu thế kỷ XXI PDF
Bùi Thị Huyền
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và việc đảm nhận chức năng như “ngân hàng của các ngân hàng” của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975) PDF
Nguyễn Thị Phương Yến
Quan hệ đồng tộc của người Chăm Islam ở An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh PDF
Hán Thị Thanh Lan

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Một số điểm mới của chế định hợp đồng lao động (Bộ luật Lao động năm 2019) - Theo hướng hoàn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Quốc Bảo


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh